concursos literarios artgerust

27.08.2014 in Concursos literarios by lavigaenmiojo Comentarios desactivados en XV Premio “ RISCO” de CREACIÓN LITERARIA (gallego)

XV Premio “ RISCO” de CREACIÓN LITERARIA (gallego)

[adrotate banner=”1″]

O Concello de Ourense e a Fundación Vicente Risco en colaboración coa Editorial Sotelo Blanco, convoca un premio anual de CREACIÓN LITERARIA, co fin de abranguer os diferentes campos da obra, non só de quen foi veciño ilustre desta vila, don Vicente Martínez-Risco e Agüero, senón tamén a do seu fillo, don Antón Martínez-Risco Fernández, veciños que foron desta ilustre cidade.
Ao PREMIO RISCO DE CREACIÓN LITERARIA, poderán presentarse novelas, conxuntos de relatos, ensaios, etc. Exclúense, polo tanto, teses académicas ou traballos especificamente científicos, que teñen o seu ámbito propio no Premio Vicente Risco das Ciencias Sociais.
Para este fin, e tendo en conta a colaboración e opinión da Fundación Vicente Risco, redactáronse as seguintes BASES:

Primeira
Poderá concorrer a este premio calquera persoa que presente escritos inéditos da súa autoría redactados en lingua galega, de acordo coa normativa oficial vixente e cunha extensión mínima de 150 folios e máxima de 300.

Segunda
O prazo de entrega remata o martes día 30 de setembro de 2014 e o lugar de presentación será no Rexistro Xeral do Concello de Ourense (Praza Maior, 1-Ourense 32005).

Terceira
Para garantir o anonimato dos autores, os orixinais presentaranse por sextuplicado en soporte de papel en tamaño DIN-A4 mecanografados en letra Times New Roman de corpo 12 por unha soa cara e a dobre espazo.
Os orixinais irán acompañado dun sobre pechado, que conterá a identidade do/a autor/a (nome completo, enderezo e teléfono) e o título definitivo da súa obra, facendo constar no exterior, exclusivamente, o título ou lema da obra.

Cuarta
A obra gañadora será premiada con 6.000 euros e a publicación do libro.
O importe do premio concederase con cargo á aplicación orzamentaria 170 3340 48952 do orzamento do Concello de Ourense prorrogado para o exercicio 2014.

Quinta
O Xurado estará composto por cinco persoas escollidas entre personalidades recoñecidas do mundo da literatura. A presidencia será exercida pola persoa designada polo Concello de Ourense.

Sexta
Se a calidade literaria das obras no fose estimábel, segundo o criterio do Xurado , o premio poderá declararse deserto.

Sétima
O Excmo. Concello de Ourense, resérvase o dereito de publicación, sen limitación de número de exemplares nin de edicións, da obra gañadora, reservándose tamén os dereitos de edición desta en todas as linguas coa posibilidade de ceder tales dereitos a terceiros.
A contía do premio considérase en concepto de adianto polos dereitos de autor. O/A beneficiario/a do premio, que se compromete a renunciar expresamente a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente 25 exemplares da obra publicada.
Asemade, a persoa gañadora do premio formará parte do xurado na seguinte edición.

Oitava
Os orixinais que non resulten premiados seranlles devoltos aos seus autores e autoras se os requirisen por escrito antes de rematar o mes seguinte á decisión do Xurado.

Novena
A participación neste premio leva de seu a aceptación das presentes Bases, así como a decisión do xurado que será inapelable.

Related Articles
This article has No comments

Comments are closed.

copyright 2008-2010 Lavigaenmiojo | some text here if you want

Using AcosminGAZZETE designed by Acosmin Premium

A %d blogueros les gusta esto: